араздасу

араздасу
ет. be at enmity (with)
враждовать

Kazakh-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ат кекілін кесу — Араздасу, қол үзу, ат құйрығын кесу …   Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

  • алжасу — (Гур., Маңғ.) жанжалдасу, ұрысу, араздасу, соқтығу. Бұрын адайлар мен түрікмендер бірнеше рет а л ж а с қ а н еді, қазір ұлттар арасында достық қатынас күшейді (Гур., Маңғ.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • жауығу — (Сем.: Абай, Шұб.; Жамб., Қорд.; Қост., Аман.; Гур., Маңғ.) жау болу, өшігу, араздасу. Шыңғысхан мен Күшлік бір біріне өле өлгенше ж а у ы ғ ы п кеткен (Сем., Абай). Ілгері кезде қазақ қалмақтар ж а у ы ққ а н ел еді (Жамб., Қорд.). Сен біреуді… …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • уласу — (Шығ.Қаз., Зайс.) араздасу, жек көру. Оларды кім білген іштерінен у л а с ы п жүрген көрінеді (Шығ.Қаз., Зайс.) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • шығысу — 1 (Көкш.) араздасу. Қызы өз әкесімен ш ы ғ ы с ы п бөлек отыр (Көкш.) 2 (Алм., Еңб қаз.; Шымк., Арыс) келісу, мәмілеге келу, пәтуәға келу. Бір төсекке бірімен бірі ш ы ғ ы с қ а н адам ғана жатады (Шымк., Арыс) …   Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

  • қырбайлан — ет. Араздасу, ренжісу, дүрдараз болу. Кемпірі «сен балаға жібімейсің, жатбауырсың» деп кейіс білдіргенде, ол шалының осы мінезқылығына бағып қ ы р б а й л а н а р еді (К.Ахметбеков, Ақдала, 2, 279) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

  • шармаяқтас — ет. жерг. Жанжалдасу, ұрысу, араздасу. – Ат құрып қалғандай, осы пәлелерге қайдан ш а р м а я қ т а с т ы қ десеңші… Әбден зықымызды шығарды (Т.Мәмәсейіт, Таңжарық, 2, 7) …   Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”